OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) i uchwały Nr X.107.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenachoddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, Klukowo i Pieczynek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 08.09.2016 r. do 06.10.2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie,od pn-pt, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.10.2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach 10:00 –12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od pn-pt w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2016 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

 

 

Wójt Gminy Złotów