OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU O BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacj sanitarnej w Dzierzążenku

Złotów, dnia 2016-11-17

OŚ.6220.5.2016                                 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYM POSTANOWIENIU

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20163 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierzążenku,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 275, 277/7 obręb Złotów 93, gmina Miasto Złotów nr ewid. 381, 385, 392/1, 393/17, 393/23, 393/24, 393/26, 393/27, 394, 396, 395/1 obręb Dzierzążenko, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,

 w imieniu której działa Grzegorz Rodziewicz, Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej,

 

zostało wydane dnia 16.11.2016 r. przez Wójta Gminy Złotów postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Z treścią dokumentów można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. (67)2635305 wew. 20. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl.
w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 21.11.2016r.-05.12.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Dzierzążenko (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Złotów (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).