OBWIESZCZENIE O WYDANYCH OPINIACH w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierzążenku

OŚ.6220.5.2016                                                           Złotów, dnia 2016-11-16

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanych opiniach

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętego na wniosek: Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, w imieniu której działa Grzegorz Rodziewicz, Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierzążenku,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 275, 277/7 obręb Złotów 93, gmina Miasto Złotów nr ewid. 381, 385, 392/1, 393/17, 393/23, 393/24, 393/26, 393/27, 394, 396, 395/1 obręb Dzierzążenko, gm. Złotów,

 

zostały wydane opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – pismo z dnia 06.10.2016 r. znak ON.NS-72/5-53/16 i z dnia 24.10.2016 r. znak ON.NS-72/5-57/16,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 09.11.2016 r. znak WOO-IV.4240.1498.2016.MN.3.

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl. W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 21.11.2016r.-05.12.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Dzierzążenko (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Złotów (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).