OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA budowa budynku inwentarskiego - obory krów mlecznych na 91 DJP w m. Nowiny

Złotów, dnia 2016-05-23

 

OŚ.6220.36.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 323),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 20.05.2016 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

 

budowie budynku inwentarskiego – obory krów mlecznych na 91 DJP, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 421/15 obręb Dzierzążenko, gm. Złotów (miejscowość Nowiny).

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

                                                                            

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 24.05.2016r.-07.06.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Nowiny - tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).