Obwieszczenie o wydanej decyzji do stron

OŚ.6220.30.2015                                              

  Złotów, dnia 2016-02-04

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w ramach postępowania wszczętego na wniosek Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

 

zawiadamiam strony postępowania, że dnia 04.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz
z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo, gm. Złotów”,

na terenie nieruchomości nr ewid. 42, 48, 107, 129, 324, 356, 379/1 w obrębie geodezyjnym Buntowo; nr ewid. 44/5, 44/6, 44/7, 149, 154/1, 157, 160, 176, 360/1 w obrębie geodezyjnym Bługowo.

 

Z treścią decyzji można zapoznać są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 08.02.2016 r. – 22.02.2016 r. w:

 

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Buntowo (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Bługowo (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).