OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYDANIA POSTANOWIENIA w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalziacji sanitanej w Dzierzążenku

Złotów, dnia 2016-09-26

OŚ.6220.5.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierzążenku, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 275, 277/7 obręb Złotów 93, gmina Miasto Złotów nr ewid. 381, 385, 392/1, 393/17, 393/23, 393/24, 393/26, 393/27, 394, 396 obręb Dzierzążenko, gm. Złotów, zawiadamiam, że z uwagi na trwającą procedurę opiniowania w sprawie konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowienie w tej sprawie nie może być wydane w ustawowym terminie. Na podstawie art. 36 KPA ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 26.11.2016 r.

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 28.09.2016 r.-12.10.2016r. w :

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Dzierzążenko (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Złotów (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).