OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierzażenku

Złotów, dnia 2016-11-17

OŚ.6220.5.2016

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierzążenku, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 275, 277/7 obręb Złotów 93, gmina Miasto Złotów nr ewid. 381, 385, 392/1, 393/17, 393/23, 393/24, 393/26, 393/27, 394, 396, 395/1 obręb Dzierzążenko, gm. Złotów, zawiadamiam, że z uwagi na trwającą procedurę administracyjną i czas potrzebny na zawiadomienie stron o czynności organu administracji w toku postępowania, decyzja w tej sprawie nie może być wydana w ustawowym terminie. Na podstawie art. 36 KPA ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 17.12.2016 r.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.            

 

 bwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 21.11.2016r.-05.12.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Dzierzążenko (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Złotów (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).