OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na wydobywanie kopaliny w. Kamień

Złotów, dnia 2016-01-14

OŚ.6220.22.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Kamień na terenie nieruchomości nr ewid. 280/1, 272, 270/1, 266, 265, 287/1, 283, 281/1, 273, 271/1, 267, 264/1, 329/1 w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Złotów, zawiadamiam, że z uwagi na trwającą procedurę uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być wydana w ustawowym terminie. Na podstawie art. 36 KPA ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 14.02.2016r.

 

                                                                                  

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 18.01.2016r.-01.03.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Kamień (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).