OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na wydobywanie kopaliny ze złoża torfu w miejscowości Kamień

Złotów, dnia 2016-05-05

OŚ.6220.22.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na:

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Kamień,

na terenie nieruchomości nr ewid. 280/1, 272, 270/1, 266, 265, 283, 281/1, 273, 271/1, 267, 264/1, 329/1 w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Złotów,

wszczętego dnia 03.08.2015r. na wniosek:

„PEATCO” Sp. z o.o., ul. Święty Marcin Nr 29, lok. 8, 61-806 Poznań,

działającej przez pełnomocnika

Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce,

 

istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - właściwy do dokonania uzgodnienia.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. w szczególności z:

- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami,

- postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji,

- stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- raportem oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniami,

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji
w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

Zgodnie z art. 29 cytowanej powyżej ustawy w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie, tj. od 09.05.2016r. do 30.05.2016r. (włącznie).

 

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (na adres e-mail zlotow@gminazlotow.pl). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                                                              

 

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w dniach 09.05.2016 r. – 30.05.2016 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Kamień (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).