OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na posadowienie 4 elektrowni wiatrwoych w m. Święta

Złotów, dnia 2016-05-31

OŚ.6220.25.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na:

 

„posadowieniu czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną”,
przewidzianych do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta, gm. Złotów, wszczętego dnia 11.08.2015r.

na wniosek:

MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa,

 

istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - właściwy do dokonania uzgodnienia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie – właściwy do wydania opinii.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. w szczególności z:

- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami,

- postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji,

- stanowiskami innych organów,

- raportem oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniami z dnia 07.01.2016 r., dnia 04.03.2016 r. i z dnia 06.04.2016 r.,

można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

Zgodnie z art. 29 cytowanej powyżej ustawy w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie, tj. od 01.06.05.2016 r. do 22.06.2016 r. (włącznie).

Ponadto informuję, że zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się dnia 21.06.2016 r. (wtorek) w godz. od 1200 do 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77—400 Złotów.

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (na adres e-mail zlotow@gminazlotow.pl). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

                                                                                              

              

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości dnia 01.06.2016 r. poprzez zamieszczenie w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).