INFORMACJA WÓJTA GMINY ZLOTÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW w obrębie Skica i Świętej

Wójt Gminy Zlotów

ul. Leśna 7  

77-400 Złotów   

Złotów, dnia 2016-03-16

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZLOTÓW

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem:

MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa

w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„posadowieniu pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta i 30, 33, 36 i 37 w obrębie miejscowości Skic, gm. Złotów, do tut. Urzędu w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło II uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i związku z powyższym wystąpiono do organu współdziałającego tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o ponowną opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto w związku z uzupełnieniem raportu oraz rezygnacji Wnioskodawcy z turbiny wiatrowej w obrębie miejscowości Skic, zmianie ulega m.in. nazwa przedsięwzięcia na: „posadowieniu czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta, Gmina Złotów.

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zlotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700..1500) tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane • dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bitminazlotow.pl.

                                                                                                                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                                                                                                                     inż.Pitor Lach

Informacje wywieszono w dniach 21.03.2016r.-04.04.2016r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),

2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),

3. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),

4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia prowadzone postępowania).