INFORMACJA O WYDANYM UZGODNIENIU w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na przedsięwziecie wydobywanie kopaliny ze złoża torfu w m. Kamień

Złotów, dnia 2016-05-05

OŚ.6220.22.2015                               

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353)

podaję do publicznej wiadomości,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Kamień,

na terenie nieruchomości nr ewid. 280/1, 272, 270/1, 266, 265, 283, 281/1, 273, 271/1, 267, 264/1, 329/1 w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: „PEATCO” Sp. z o.o., ul. Święty Marcin Nr 29, lok. 8, 61-806 Poznań, działającej przez pełnomocnika  Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce,

 

- wpłynęły uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko,

- zostało wydane uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia przezRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie z dnia 27.04.2016 r. znak WOO-I.4242.333.2015.IJ.8.

 

Z treścią dokumentacji można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl.
w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

bwieszczenie zamieszczono w dniach 09.05.2016r.-23.05.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Kamień (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).