OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

Złotów, dnia 02.12.2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały Nr X.109.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów w obrębach geodezyjnych Dzierzążenko, Skic, Kleszczyna, Święta, Nowa Święta, Wąsosz, Zalesie, Międzybłocie, Stawnica, Płosków, Górzna, Radawnica i Krzywa Wieśwraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje tereny określone na rysunkach, stanowiących załączniki do ww. uchwały.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach pracy urzędu.

            Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego można składać w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 07.01.2016 r. na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, lub zlotow@gminazlotow.pl

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach