Ogłoszenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości S

Złotów, dnia 2015-07-28

OŚ.6220.20.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) dnia 20.07.2015r. zostało wszczęte na wniosek:

„PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź
działającej przez pełnomocnika
Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga),
na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem współdziałającym, właściwym do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określeniu ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. kontaktowy (67)2635305.

                                                                                                                                                                                                          Zastępca Wójta
                                                                                                                                                                                                                   /…/
                                                                                                                                                                                                           Ryszard Wiński

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 31.07.2015r.-14.08.2015r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Skic
3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).