OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW przed wydaniem decyzji odmownej

OŚ.6220.24.2015                                               

Złotów, dnia 2015-09-22

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

przed wydaniem decyzji odmownej

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony, że zostało zakończone postepowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek:

 

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,

działającej przez pełnomocników

Marek Putz i Dominik Kowalski, ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań,

 

zmierzające do wydania decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz
z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych,

na terenie nieruchomości nr ewid. 214 w obrębie miejscowości Święta.

 

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mają możliwość:

- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,

- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów,

- zgłaszania uwag i wniosków

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Dokumenty w przedmiotowej sprawie udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

                                                                                                                                                                                          Zastępca Wójta

                                                                                                                                                                                                   /…/

                                                                                                                                                                                           Ryszard Wiński

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 23.09.2015r.-07.10.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Święta,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).