OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Sławian

 Złotów, dnia 2015-04-09

OŚ.6220.7.2015      

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia się wszystkie strony, że zostało zakończone postepowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek:

Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie miejscowości Buntowo - Sławianowo”,na terenie nieruchomości nr ewid. 145, 146, 48, 98, 105/2, 105/1, 106 w obrębie geodezyjnym Buntowo oraz nr ewid. 6, 8, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 352, 50 w obrębie geodezyjnym Sławianowo, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję, iż Strony postępowania mają możliwość:
- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,
- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów,
- zgłaszania uwag i wniosków

w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Dokumenty w przedmiotowej sprawie udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500.
Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                                                                   WÓJT
                                                                                    /…/
                                                                              inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach ……………………………r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Buntowo,
3. Miejscowości Sławianowo,
4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).