OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych

Złotów, dnia 2015-09-08

OŚ.6220.18.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 08.09.2015r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”, na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów, wszczętego na wniosek „Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie, w związku z koniecznością opracowania przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                          

                                                              

                                                                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                                                                              /…/

                                                                                                                                                                       inż. Piotr Lach

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 15.09.2015r.-29.09.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno,
  3. Miejscowości Dzierzążenko,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).