OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Złotów, dnia 2015-09-11

OŚ.6220.26.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wystąpieniu do organów współdziałających

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 64 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz:

 

Powiatowego Zarządu Dróg,

ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów

 

zawiadamiam,

że wystąpiono do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

 

przebudowie drogi powiatowej 1026 P Radawnica - Józefowo

na terenie nieruchomości nr ewid. 436, 719, 26, 14 w obrębie geodezyjnym Radawnica, gm. Złotów.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-25-37)
z aktami sprawy.

                                                                                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                                                                                                        /…/

                                                                                                                                                                                                 inż. Piotr Lach    

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 15.09.2015r.-29.09.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Radawnica,
  3. Miejscowości Józefowo,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).