OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wydanej decyzji środowiskowej dot. budowy ziemnego zbiornika wodnego małej retencji dla celów rolnych

Złotów, dnia 2015-10-30

 

OŚ.6220.23.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 30.10.2015 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie ziemnego zbiornika wodnego małej retencji dla celów rolnych”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 111, 113, 114, 115, 319 obręb Rudna, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

                                                                                                                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                                                                                                                                       /…/

                                                                                                                                                                                                               inż. Piotr Lach

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 03.11.2015r.-17.11.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Rudna - tablica ogłoszeń,,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).