OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Złotów, dnia 2015-09-21

OŚ.6220.24.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) dnia 07.08.2015r. zostało wszczęte na wniosek:

 

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,

działającej przez pełnomocników

Marek Putz i Dominik Kowalski, ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych,

na terenie nieruchomości nr ewid. 214 w obrębie miejscowości Święta.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. kontaktowy (67)2635305.

 

                                                                                                                                                                                                      Zastępca Wójta

                                                                                                                                                                                                               /…/

                                                                                                                                                                                                       Ryszard Wiński

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 23.09.2015r.-07.10.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Święta,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).