OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko - budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie miej


Złotów, dnia 2015-04-30

OŚ.6220.7.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW


o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości, że dnia 30.04.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie miejscowości Buntowo - Sławianowo”,na terenie nieruchomości nr ewid. 145, 146, 48, 98, 105/2, 105/1, 106 w obrębie geodezyjnym Buntowo oraz nr ewid. 6, 8, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 352, 50 w obrębie geodezyjnym Sławianowo, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.
  
                                                                      WÓJT
                                                                       /…/
                                                                inż. Piotr Lach

Obwieszczenie wywieszono w dniach 04.05.2015r. – 18.05.2015r. w:

1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Buntowo - tablica ogłoszeń,,
3. Miejscowości Sławianowo - tablica ogłoszeń,,
4. 
www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).