Obwieszczenie przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic

OŚ.6220.13.2015       

Złotów, dnia 2015-04-23

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia się wszystkie strony, że zostało zakończone postepowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek:

Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Buntowo”, na terenie nieruchomości nr ewid. 48, 74, 78/1, 107 i 145  w obrębie geodezyjnym Buntowo, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję, iż Strony postępowania mają możliwość:
- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,
- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów,
- zgłaszania uwag i wniosków
w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Dokumenty w przedmiotowej sprawie udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500.
Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie
www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                                            WÓJT
                                                             /…/
                                                      inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 27.04.215r.-11.05.2015r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Buntowo,
3. 
www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).