Obwieszczenie o wystąpieniu do organów w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia „budowa 3 kurników do chowu brojlerów kurzych (...) w Górznej

Złotów, dnia 2014-12-09


OŚ.6220.5.2013


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wystąpieniu do organów współdziałających
w postepowaniu prowadzonym po uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzji Wójta Gminy Złotów z dnia 30.12.2013r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 77 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)  w związku z wnioskiem:

„GOLD CHICKEN FARMS UE Sp. z o.o.
ul. Szubińska 101H, 86-005 Białe Błota,
reprezentowany przez
Leszka Chuchraka, Prywatne Gospodarstwo Rolne Ubojnia Drobiu
w Górznej

zawiadamiam,
że wystąpiono do organów współdziałających - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Złotowie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie 3 kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji
i przebudowie istniejącego kurnika” na terenie nieruchomości nr ewid. 127, 129, 130 w obrębie miejscowości Górzna (gm. Złotów).
 W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 263-25-37)
z aktami sprawy.
        

  

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 15.12.2014 – 29.12.2014r.:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Górzna.