OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przebudowy drogi powiatowej 1026 P Radawnica – Józefowo,

Złotów, dnia 2015-10-19

OŚ.6220.26.2015                               

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYM POSTANOWIENIU

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

przebudowie drogi powiatowej 1026 P Radawnica – Józefowo,

na terenie nieruchomości nr ewid. 436, 719, 26, 14 w obrębie geodezyjnym Radawnica, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów,

 

zostało wydane dnia 19.10.2015r. przez Wójta Gminy Złotów postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 20.10.2015r.-03.11.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Radawnica,
  3. Miejscowości Józefowo,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).