OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic

Złotów, dnia 2015-10-01

OŚ.6220.20.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYM POSTANOWIENIU

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga),

 

na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: „PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź działającej przez pełnomocnika Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce,

 

zostało wydane dnia 29.09.2015r. przez Wójta Gminy Złotów postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy
w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo,
tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

                                                                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                                                                                          /.../

                                                                                                                                                                                  inż. Piotr Lach

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 06.10.2015r.-20.10.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Skic
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).