OBWIESZCZENIE O WYDANYCH OPINIACH w sprawie posadowienia trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Górznej

Złotów, dnia 2015-10-09

OŚ.6220.21.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH OPINIACH

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: LIME ENERGY Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa,

 

zostały wydane opinie o:

- braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – pismo z dnia 03.09.2015r. znak ON.NS-72/5-37/15,

- potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 18.09.2015r. znak WOO-IV.4240.1005.2015.MW.4.

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 14.10.2015r.-28.10.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).