OBWIESZCZENIE O WYDANYCH OPINIACH dotyczących przebudowy drogi powiatowej 1026 P Radawnica - Józefowo

Złotów, dnia 2015-10-01

OŚ.6220.26.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH OPINIACH

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

przebudowie drogi powiatowej 1026 P Radawnica - Józefowo

na terenie nieruchomości nr ewid. 436, 719, 26, 14 w obrębie geodezyjnym Radawnica, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg,

ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów,

 

zostały wydane opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – pismo z dnia 14.09.2015r. znak ON.NS-72/5-45/15, - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 25.09.2015r. znak WOO-IV.4240.1124.2015.KL.1

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo,
tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

                                                                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                                                                                   /.../

                                                                                                                                                                            inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 05.10.2015r.-19.10.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
  2. Miejscowości Radawnica,
  3. Miejscowości Józefowo,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).