OBWIESZCZENIE O WYDANYCH OPINIACH dot. posadowieniu pięciu elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Skic

Złotów, dnia 2015-10-20

OŚ.6220.25.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYCH OPINIACH

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

posadowieniu pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901
w obrębie miejscowości Święta i 30, 33, 36 i 37 w obrębie miejscowości Skic, gm. Złotów,

 

wszczętego na wniosek: MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa,

 

zostały wydane opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – pismo z dnia 17.09.2015r. znak ON.NS-72/5-45/15,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 05.10.2015r. znak WOO-IV.4240.1077.2015.BZ.2.

 

         Z treścią opinii można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

bwieszczenie wywieszono w dniach 26.10.2015r.-09.11.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).