OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ przebudowa mostu na rzece Łużanka i przepustu na rzece Głomia

Złotów, dnia 2015-11-30

 

OŚ.6220.28.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 26.11.2015 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„przebudowie mostu drogowego na rzece Łużanka i przepustu drogowego na rzece Głomia w ciągu drogi Stawnica-Stare Dzierzążno”, na terenie nieruchomości nr ewid. 129, 143, 144, 145/1, 146, 155 obręb Stare Dzierzążno oraz 28/1, 29, 32, 34, 35/1, 36/1 obręb Stawnica, gmina Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 02.12.2015r.-16.12.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Stawnica - tablica ogłoszeń,
  3. Miejscowości Stare Dzierzążno - tablica ogłoszeń,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).