Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej budowa ziemnego zbiornika wodnego w m. Skic

Złotów, dnia 2015-05-19

OŚ.6220.9.2015


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW


o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko


Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 19.05.2015 r. została wydana

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„budowie ziemnego zbiornika wodnego w miejscowości Skic”,
na terenie nieruchomości nr ewid. 160 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

          
Obwieszczenie wywieszono w dniach 22.05.2015r.-08.06.2015r. w:
1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Skic - tablica ogłoszeń,,
3. 
www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).