OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ODMOWIE OKREŚLENIA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ dla przedsięwzięcia budowa wytwórni mas mineralno-bitumicznych

OŚ.6220.24.2015                                               

Złotów, dnia 2015-11-06

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w ramach postępowania wszczętego na wniosekSTRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, działającej przez pełnomocników Marek Putz i Dominik Kowalski, ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań,

 

zawiadamiam strony postępowania, że dnia 05.11.2015r. została wydana decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie wytwórni mas mineralno-bitumicznych o mocy 160 Mg/h wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych, na terenie nieruchomości nr ewid. 214 w obrębie miejscowości Święta.

 

Z treścią decyzji można zapoznać są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i miejscu realizacji przedsięwzięcia (m. Święta), a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.

W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 13.11.2015r.-27.11.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).