OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o wydanie decyzji środowiskowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bługowo i Buntowo

Złotów, dnia 2015-11-05

OŚ.6220.30.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) dnia 04.11.2015r. zostało wszczęte na wniosek:

 

Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz
z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo, gm. Złotów,

na terenie nieruchomości nr ewid. 42, 48, 107, 129, 324, 356, 379/1 w obrębie geodezyjnym Buntowo; nr ewid. 44/5, 44/6, 44/7, 149, 154/1, 157, 160, 176, 360/1 w obrębie geodezyjnym Bługowo; gm. Złotów.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami współdziałającymi, właściwymi do wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określeniu ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. kontaktowy (67)2635305.

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 09.11.2015r.-23.11.2015r. w :

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Buntowo (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Bługowo (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).