Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Złotów, dnia 2015-06-11

OŚ.6220.5.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 10.06.2015r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 3 kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji
i przebudowie istniejącego kurnika” na terenie nieruchomości nr ewid. 127, 129, 130 w obrębie miejscowości Górzna, gm. Złotów,
wszczętegona wniosek Gold Chicken Farms UE Sp. z o.o., ul. Szubińska 101 H w Białych Błotach.

W związku z powyższym informuje się, że z wydaną decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są
w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                          

      

                                                              Wywieszono w dniach 15.06.2015r. – 29.06.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Górzna - tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl  – zakładka prowadzone postępowania.

 Opublikowano dn. 2015-06-11,14:07:44