Obwieszczenie o postępwaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach przedsięwziecia budowa farmy wiatrowej kamień o mocy do 40 MW

Złotów, dnia 2014-12-17


OŚ.6220.5.2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na:

„budowie farmy wiatrowej Kamień o mocy do 40 MW, w gminie Złotów, w powiecie złotowskim, województwo wielkopolskie”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 61, 106, 573/1 i 573/2 obręb Górzna; 205 i 252 obręb Kamień; 43, 370 i 384 obręb Radawnica

wszczętego dnia 22.05.2014r. na wniosek:
PW 53 Sp. zo.o.
ul. Bobrowiecka 1a, 00-728 Warszawa

przystąpiono do procedury udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - właściwy do dokonania uzgodnienia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie – właściwy do wydania opinii.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, tj. w szczególności z:
- wnioskiem o wydanie decyzji wraz z załącznikami,
- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie,
- raportem oddziaływania na środowisko
można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od 700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

W postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie od 22.12.2014r. do 12.01.2015r.(włącznie).

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail zlotow@gminazlotow.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.
 
                                                                                                        WÓJT
                                                                                                         /…/
                                                                                                  inż. Piotr Lach  


Obwieszczenie wywieszono w:
1. Urzędzie Gminy Złotów,
2. Miejscowości Radawnica,
3. Miejscowości Kamień,
4. Miejscowości Górzna,
5. www.bip.gminazlotow.pl.