INFORMACJA O WYSTĄPIENIU DO ORGANU WSPÓŁDZIAŁAJĄCEGO O UZGODNIENIE w ramach postepowania o wydanie decyzji dla przedsięwizęcia wydobywanie kopliny ze złoża torfów w m. Skic (2)

Złotów, dnia 2015-11-12

OŚ.6220.20.2015

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wystąpieniu do organu współdziałającego

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że pismem z dn. 10.11.2015r. Wójt Gminy Złotów wystąpił do organu biorącego udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwego do dokonania uzgodnienia tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu w ramach postępowania wszczętego na wniosek:

 

„PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź

działającej przez pełnomocnika

Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga),

na terenie nieruchomości nr ewid. 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl 

 

Informację wywieszono w dniach 16.11.2015r.-30.11.2015r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).