Informacja o wystapieniu do organów współdziałajacych w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia „budowa 3 kurników do chowu brojlerów kurzych (...) w Gó

Złotów, dnia 2014-12-09


OŚ.6220.5.2013

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wystąpieniu do organów współdziałających
w postepowaniu prowadzonym po uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzji Wójta Gminy Złotów z dnia 30.12.2013r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji


Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że pismem z dn. 09.12.2014r. Wójt Gminy Złotów wystąpił do organów biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnienia tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach postępowania wszczętego na wniosek:

„GOLD CHICKEN FARMS UE Sp. z o.o., ul. Szubińska 101H, 86-005 Białe Błota, reprezentowanego przez Leszka Chuchraka

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie 3 kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika” na terenie nieruchomości nr ewid. 127, 129, 130 w obrębie miejscowości Górzna (gm. Złotów).

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 


 
Informacje wywieszono w dniach 15.12.2014r.– 29.12.2014r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
3. www.bip.gminazlotow.pl.