Informacja o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości S

Złotów, dnia 2015-07-28

OŚ.6220.20.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wystąpieniu do organu współdziałającego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 64
i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz:

„PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź
działającej przez pełnomocnika
Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce


zawiadamiam,że wystąpiono do organu współdziałającego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny ddziaływania na środowisko oraz o określenie ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-25-37) z aktami sprawy.


                                                                                                                                                                                    Zastępca Wójta
                                                                                                                                                                                             /…/
                                                                                                                                                                                     Ryszard Wiński


Obwieszczenie wywieszono na tab. ogłoszeń w dniach 31.07.2015r.-14.08.2015r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Skic
3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).