OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Złotów, dnia 2014-10-06

OŚ.6220.11.2013


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko


Na podstawie a art. 72 ust. 6, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. Nr 199, poz. 1235 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 02.10.2014r. r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości całkowitej do 180m,

przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 460 i 461 w obrębie miejscowości Górzna.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

                                                                                                         WÓJT
                                                                                                          /…/
                                                                                                   inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w:
1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Górzna - tablica ogłoszeń,
3. www.bip.gminazlotow.pl.