OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Złotów, dnia 2014-06-24

OŚ.6220.2.2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW


o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 72 ust. 6, art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),
podaję do publicznej wiadomości,
że dnia 24.06.2014r. została wydana zmiana do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów – Regionalnej Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
w miejscowości Stawnica”,
przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości nr ewid. 468/11 i 468/9 w obrębie miejscowości Stawnica (gm. Złotów)
wydana na rzecz
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Urzędzie Miejskim w Złotowie,
3. Miejscowości Stawnica,
4. Miejscowości Międzybłocie.