Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 3 kurników oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika w miejscowości Górz

Złotów, dnia 2014-08-08

OŚ.6220.5.2013

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego

po uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzji Wójta Gminy Złotów z dnia 30.12.2013r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
dnia 24.06.2013 r. zostało wszczęte na wniosek:

 

„GOLD CHICKEN FARMS UE Sp. z o.o.

ul. Szubińska 101H, 86-005 Białe Błota,

reprezentowany przez

Leszka Chuchraka

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie 3 kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika” na terenie nieruchomości nr ewid. 127, 129, 130 w obrębie miejscowości Górzna (gm. Złotów).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Złotów jest organem właściwym do wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 67-263-53-05) w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500 z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach ………………………….. – …………………………. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl.