OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW zmierzające do wydania decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 3 kurników do chowu brojlerów

OŚ.6220.5.2013                                                                              Złotów, dnia 2013-11-29

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
przed wydaniem decyzji odmownej

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamia się wszystkie strony, że zostało zakończone postepowanie dowodowe w sprawie wszczętej na wniosek:

„GOLD CHICKEN FARMS UE” Sp. z o.o.
ul. Szubińska 101H, 86-005 Białe Błota
reprezentowany przez
Leszka Chuchraka

zmierzające do wydania decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie 3 kurników do chowu brojlerów kurzych oraz modernizacji i przebudowie istniejącego kurnika” na terenie nieruchomości nr ewid. 127, 129, 130 w obrębie miejscowości Górzna (gm. Złotów).

W związku z powyższym informuję, iż Strony postępowania mają możliwość:
- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,
- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów,
- zgłaszania uwag i wniosków

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Dokumenty w przedmiotowej sprawie udostępnione są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10.

Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


     Wywieszono w dniach: ……………………….

       

 


Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie,
2. Miejscowości Górzna.