OGŁOSZENIE Wójta Gminy Złotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”.

03.10.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Złotów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym

Dzierzążenko – „wiatrak”.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały nr XXIV/252/12 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7,

77-400 Złotów, pok. nr 15.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, w terminie do dnia 25.10.2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

/inż. Piotr Lach/

 

 

udostępniono dn. 03.10.2012