Ogłoszenie o konsultacjach bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2012r

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2012r.

 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2012r.”

 

Na podstawie: 
- art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.),

Wójt Gminy Złotów

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotowie i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w 2012r.”

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działające na terenie gminy wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 28 marca 2012 r. elektronicznie na adres: emilia@gminazlotow.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Złotów.