OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁOTÓW o decyzji kończącej postępowanie

Złotów, dnia 2012-08-23

 

 

OŚ.6220.10.2012

 

OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Złotów

o decyzji kończącej postępowanie

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071
z późniejszymi zmianami)
oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
,

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 23.08.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przebudowie sieci wodociągowej 
w miejscowości Skic”.

 

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

 

                                   - Wójt Gminy Złotów-