O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”

 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Złotów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Złotów

w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”

 

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały nr XVII/133/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”.

            Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z niezbędną dokumentacją dotyczącą przedmiotowego planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów w pokoju nr 12.

Wnioski można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7,

77-400 Złotów, w formie elektronicznej (na adres zlotow@gminazlotow.pl w tytule wpisując „Wniosek do MPZP”) lub w formie ustnej do protokołu w terminie do dnia 02.02.2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Piotr Lach