OGŁOSZENIE Wójta Gminy Złotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Górzna, Kamień i Radawnica.

08.02.2011 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Złotów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych

w rejonie

wsi Górzna, Kamień i Radawnica.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów Uchwały nr IV/25/11 z dnia 20.01.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w rejonie miejscowości Górzna, Kamień i Radawnica.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199 poz. 1227) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie,

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, pok. nr 12.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, w terminie do dnia 10.03.2011 r. .Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

 

 

 

Wójt Gminy Złotów

/inż. Piotr Lach/