OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE JEDNEJ ELEKT

Złotów, dnia 2011-02-21

OŚ.6220.1.2011

 

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Złotów

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) dnia 31.01.2011 r. zostało wszczęte na wniosek:

 

Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Antona Czechowa 14

60-461 Poznań

 

 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

BUDOWIE JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ POWERWIND 56  
O MOCY DO 900 kW WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

NA DZIAŁCE O NR EWID. 158

OBRĘB BIELAWA, GMINA ZŁOTÓW

 

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania i w terminie 7 dni mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 12 z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia.
 

 

 

Wójt Gminy Złotów

/inż. Piotr Lach/