Obieszczenie Wójta Gminy Złotów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającym na: „powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - torfu ze złoża Skic II

Złotów, dnia 2011-09-14

OŚ.6220.7.2011

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję, że w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej -  torfu ze złoża Skic II”, na działkach nr ewidencyjny 47/1, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 53/1, 53/2, 54, 56, 57/1, 59, 62/1 w obrębie miejscowości Skic

 

wszczętego dnia 18.05.2011 r. na wniosek:

Stanisław Oryniak, Roman Frąk, KARTEL Spółka Jawna, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie

 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art. 79 cytowanej wyżej ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest
z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Złotów, a organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu.

Z wyłożoną do publicznego wglądu dokumentacją sprawy, a w szczególności
z raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy
w Złotowie, ul. Leśna 7, 77 – 400 Złotów, pokój nr 10, tel. (67) 263 53 05 w godzinach od
700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl.

Uwagi i wnioski w sprawie można wnosić pod podanym wyżej adresem w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450
z późn. zm.) w ciągu 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości tj. od 16.09.2011 r. do 06.10.2011 r. (włącznie). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Złotów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpoznania.

 

                                                                                                                

                                          WÓJT

                                    inż. Piotr Lach

 

Obwieszczenie wywieszono w:

1.      Urzędzie Gminy Złotów,

2.      www.bip.gminazlotow.pl.

3.      Miejscowości Skic.