OBWIESZCZENIE O WYDANYCH OPINIACH ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH w toku zmiany decyzji środ. na odbudowę 11 zastawek drewnianych

Złotów, dnia 2020-07-08


OŚ.6220.9.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
o wydanych opiniach organów współdziałających

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek: Nadleśnictwa Lipka, Mały Buczek 38, 77-420 Lipka, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:
„odbudowie zastawek drewnianych – 11 sztuk”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości o nr ewid. 279, 8177/1, 8181/1, 8176/1, 8180/16 obręb Górzna, nr ewid. 8150, 8070, 8071, 8116/2, 8116/1, 8118/1 obręb Grudna, nr ewid. 8212/3, 17 obręb Radawnica, nr ewid. 8212/5, 8212/4 obręb Bielawa, nr ewid. 8254/2 obręb Nowy Dwór, gm. Złotów, zawiadamiam,
że zostały wydane opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez:
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile – opinia z dnia 17.06.2020 r. znak BD.ZZŚ.2.435.150.2020.KC,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 09.06.2020 r. znak WOO-IV.4220.718.2020.DG.1
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – opinia z dnia 01.06.2020r. znak ON.NS.9011.2.13.2020.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, w pokoju nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę (tel. kontaktowy 672635305 wew. 121, e-mail: emilia@gminazlotow.pl).

 Obwieszczenie zamieszczono w dniach 10.07.2020 r.-24.07.2020 r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
3. Miejscowości Grudna (sołectwo Radawnica) - tablica ogłoszeń,
4. Miejscowości Bielawa (tablica ogłoszeń),
5. Miejscowości Radawnica (tablica ogłoszeń),
6. Miejscowości Nowy Dwór (tablica ogłoszeń),
7. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).

 

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
2. Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
4. Klauzula Informacyjna.
Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:
- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego dnia 13.05.2020 r. w tutejszym Urzędzie Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia;
- Wójt Gminy Złotów pełni funkcję Administratora Danych Osobowych;
- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tutejszego Urzędu jest Katarzyna Grochowska i można się z Nią skontaktować w następujący sposób: iod@gminazlotow.pl, tel. 67 263 53 05, wew. 18;
- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;
- dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.
Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.