OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Krajenka, dnia 24 stycznia 2020 roku
URZĄD
GMINY I MIASTA KRAJENKA
ul. Szkolna 17 77-40 KAJENKA
GOS.6220.2.2020


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie artykułu 61 * 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Kraj enka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Goławskiego - Starosty Złotowskiego, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1054P od drogi nr 190 do m. Buntowo na odcinku ok 6645 mb, w gminie Krajenka i Zlotów
Obszar przedsięwzięcia przebiega przez teren 2 gmin, tj. gminy Krajenka i gminy Zlotów. Największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie gminy Krajenka.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.
Wobec powyższego w niniejszym postępowaniu organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Zlotów.
W toku niniejszego postępowania wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ( ... )„ jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach w postępowaniu przez obwieszczenie.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału, w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.krajenka.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie ZŁotów.